• post image

    ภาษี ประกัน กับชีวิตฟรีแลนซ์

    ผมคิดว่าเรื่องที่อาชีพฟรีแลนซ์ไม่ว่าจะสายงานประเภทไหนก็ตามเป็นกังวล และมีคำถามมากที่สุดน่าจะเป็น 2 เรื่องหลักๆ คือ เรื่องภาษีเงินได้ และเรื่องของประกัน จริงๆแล้ว จะบอกว่าเรื่องประกันก็ไม่น่าจะถูกเท...