• post image

    คำปฏิเสธที่อยากได้

    คือคำปฏิเสธที่ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ได้จบเจ๊าไม่ต้องรบเร้าให้เสียเวลาผู้พูดผู้ฟัง หลายคนมักจะเกรงใจกับการที่จะบอกว่า "ไม่" เพราะกลัวจะเสียมารยาท กลัวจะเสียน้ำใจ กลัวจะทำร้ายความรู้สึกของใครอีกคน ....