• post image

    ต้นไม้ที่โตวันนี้ ไม่ได้ปลูกเมื่อวาน

    ก็เหมือนกับการลงทุนทำอะไรสักอย่าง ที่ขึ้นอยู่กับความเพียรในการรอคอยของเรา บ้างรอได้สั้นบ้างรอได้ยาว การรีบร้อนอาจจะทำให้เราตัดสินใจอย่างไม่สมเหตุสมผล เสียผลประโยชน์ และอาจมองไม่เห็นภาพใหญ่ของสิ่งบา...