• post image

    ความเป็นผู้ใหญ่

    ทุกคนมีเสรีภาพในการตัดสินใจและแสดงออก ซึ่งภาระที่ตามมาด้วยกันกับเสรีภาพที่ตัดสินใจหรือกระทำนั้นคือหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้าเราตัดสินใจหรือทำอะไรลงไปแล้วและไม่รับผิดชอบ หรือปล่อยปละละเลยทิ้งให้คนอื่น...