• post image

    Sense of urgency

    อยากชวนคุณผู้อ่านให้ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์สมมติเล่นๆสักกรณีนึงครับ สมมติว่าเรามีครอบครัวและเป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงดูคนอื่นๆ สมมติว่าเงินในบัญชีมีเหลืออยู่ใช้ได้อีกประมาณ 6 เดือน ค่าใช้จ่ายต่...