• post image

    Productivity กับงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้?

    ชีวิตคนเรานั้นสั้น และสำคัญเกินกว่าที่ต้องทำงาน routine ไปตลอดชีวิต จริงๆ ผมอยากเขียนเรื่องของ productivity กับงาน routine มาตั้งแต่เตือนเดือนแล้ว แต่ทุกช่วงต้นปีงานมักจะเยอะกว่าช่วงอื่นในรอบปี ...