• post image

    Macbook Pro Retina

    13-inch with Retina display ผมย้ายจาก Windows มาใช้ OS X เต็มตัวได้ประมาณ 2 เดือนกว่าแล้วครับ หลังจากมีช่วงนึงที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ พก Macbook Air เครื่องเก่าออกไปทำงานข้างนอกเสียเป็นส่วนใหญ่ พอ...