• post image

    ติดตั้ง NGINX + MariaDB + PHP-FPM + phpMyAdmin บน macOSX

    ลงผ่าน Homebrew โดยไม่ต้องใช้ XAMPP, MAMP ฯลฯ บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้ macOSX ทำงานเกี่ยวกับพัฒนาเว็บไซต์ และต้องจำลองเครื่องตัวเองเป็นเซิฟเวอร์เพื่อพัฒนา และทดสอบก่อนนำขึ้นใช้งานจริง ยิ่งเป็น Wor...