• post image

    เรากำลังทำอะไร?

    ผมทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ครับ งานส่วนใหญ่ของลูกค้าไม่สามารถนั่งแก้แล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขในช่วงเวลากลางวันที่คนใช้งานกันเยอะได้ ซึ่งโดยปรกติแล้วอาชีพประเภท เอ็นจิเนียร์ หรือโปรแกรมเมอร์มักจะต้องเจอกับงา...