• post image

    Designer ควรรู้พื้นฐานการ code?

    Why designer should know some code? ผมเคยอ่านบทความนึงจากต่างประเทศอาจจะจำเนื้อหาภายในไม่ได้ทั้งหมด แต่โดยรวมแล้วบทความดังกล่าวนั้นพูดถึงเรื่องของ designer กับ coder ใจความสำคัญคือผู้เขียนต้องการจ...