• post image

    เมื่อจอคอมส่งผลต่อปริมาณงานที่ได้

    LG Curved UltraWide 34UC98 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้จอ 34 นิ้วของ LG ตัวนี้ ผมใช้จอ Dell P2314H สองตัวต่อพ่วงกันทำงานมาก่อนครับ ซึ่งก็ใช้ไปได้ประมาณ 2ปีเศษ ก็เริ่มจะเห็นว่าการที่ต้องต่อสายพัวพันรก...