• post image

    เสี่ยง

    บางอย่างไม่เกิด ถ้าไม่เคยพิสูจน์ หลังจากเรียนจบ ป.ตรี ได้ไม่นานนัก ผมก็เริ่มทำงานเลยในเวลาไล่เลี่ยกัน จวบจนตอนนี้ผมทำงานมาได้ราวๆ 1 ปีแล้ว กับ 2 บริษัท ระยะเวลาในหนึ่งปีที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้อะไรห...