• post image

    เรื่องธรรมดา

    เรื่องที่(ไม่)ควรจะเป็น ผมค่อนข้างยอมรับในเรื่องบางเรื่อง, เรื่องที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ หรือ แรงผลักดัน บางครั้งสิ่งที่ทำให้ผมเองก้าวต่อไปข้างหน้าอาจจะมาจากอคติส่วนตัวต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งล้วนๆ บาง...