• post image

    วันนี้หรือ, ที่รอคอย ?

    ผ่านพ้นไป 4 ปี ประสบการณ์มากมายผ่านเข้ามาแต่ไม่ได้ผ่านออกไปสูญเปล่า ผมมีเรื่องมาเขียนทั้งเรื่องดีและร้าย ซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ทุกวันนี้ ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคำที่ใครๆบอก.. " ...