• post image

    จ่ายเงินเดือนครั้งแรก

    หนึ่งสิ่งที่ไม่เคยทำกับอีกบริษัทนึงเลยคือการจ่ายเงินเดือน ตั้งบริษัทซอฟต์แวร์เข้าปีที่ 5 ตลอดเวลาที่ทำงานมาในบริษัทตัวเอง เป็นการจ่ายเงินแบบสัญญาจ้างรายโครงการ ไม่เคยได้จ้างพนักงานประจำสักคน มีอะไร...