Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2017/%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/

หรือไม่รู้?

บางครั้ง. เหตุผลที่รู้แต่ทำเป็นไม่รู้ คือไม่อยากรับรู้ ?

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..