• post image

    สภาพแวดล้อมในการพัฒนาตนเอง

    การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของคนเราขึ้นอยู่กับสังคมและบริบทแวดล้อม ก็เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกขึ้นมา บางชนิดไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นลำต้นมาได้หากไม่ได้รับแสงหรือความชื้นหรือน้ำที่เพียงพอ ...