• post image

    รีวิว About hip ชื่อใหม่ของ the Stories ประชาชื่น

    About hip เหล้าใหม่ในขวดเก่า จริงๆแล้วร้านนี้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ ผ่านก็ออกจะบ่อยด้วย แต่จำได้ว่าได้มีโอกาสเข้ามานั่งล่าสุดก็ปีกว่าๆเห็นจะได้ ซึ่งตอนนั้นร้าน About Hip ตรงนี้ก็ยังใ...