• post image

    ปรากฏการณ์

    นี่อาจจะเป็นบทความท้ายปี 2022 ที่ผมอาจจะเขียนแล้วก็ได้ โดยปกติแล้วปีนึงผมจะเขียนบทความประมาณ 30 กว่าเรื่อง ขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนมีเวลามากหน่อย หรือเดือนไหนมีเรื่องไม่สบายใจก็จะเก็บมาเขียนบ่อยหน่อย...